Društvo ima sljedeće kategorije članova:

1. operativni članovi
2. izvršni članovi
3. rezervni članovi
4. članovi veterani
5. počasni članovi
6. članovi kandidati
7. vatrogasni podmladak.

Popis članova Društva sadrži sljedeće podatke: ime i prezime člana, JMBG, datum rođenja, datum pristupanja Društvu, kategorija članstva, datum prestanka članstva u Društvu, a može sadržavati i druge podatke.

Operativni članovi

su pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice Društva u dobi od 18 do 50 godina života koji ispunjavaju uslove za operativnog vatrogasca i koji tokom godine prisustvuju na više od 50% aktivnosti i sastanaka Društva. Status operativnog člana osoba može imati samo u jednom društvu, s prebivalištem na području djelovanja tog društva.

Članovi veterani

su članovi Društva s navršenih 60 godina života i najmanje 30 godina operativnog staža u Društvu.

Počasni članovi

su fizičke osobe koje su posebno pridonijele ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva. Odluku o proglašenju počasnog člana Društva donosi Skupština. Predsjednik Upravnog odbora, Predsjednik Skupštine i Komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu biti proglašeni počasnim predsjednikom, odnosno počasnim komandirom. Počasni predsjednik, komandir ili član postaju doživotni članovi Skupštine.

Članovi kandidati

su članovi koji po prvi put apliciraju za članstvo u Društvu i dužni su pristupiti osposobljavanju za zvanje vatrogasac, nakon čega mogu postati operativni članovi. Primljenim članovima se računa vrijeme provedeno na obuci u operativni staž – članstvo.

Izvršni članovi

su punoljetni članovi koji obavljaju izvršne funkcije i dužnosti, odnosno, oni su članovi organa Društva (Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti, komandir, sekretar, i sl.). Izvršni član ne mora biti član dobrovoljne vatrogasne jedinice Društva.

Rezervni članovi

su bivši operativni ili izvršni članovi koji zbog dobi (50 i više godina) ili zbog nekih drugih razloga (poslovni, zdravstveni i sl.) mogu zatražiti da ih se uvrsti u rezervno članstvo. Minimalan uslov je najmanje 5 godina izvršnog ili operativnog staža u Društvu. Prevođenje članova iz operativnog sastava dobrovoljne vatrogasne jedinice u rezervni sastav vrši Upravni odbor Društva po zahtjevu člana ili na prijedlog Komandira dobrovoljne vatrogasne jedinice. Rezervni član može biti ponovo operativni član ukoliko je tokom jedne godine prisustvovao na više od 50% aktivnosti i sastanaka Društva, o čemu odluku donosi Upravni odbor.

Pomažući član

je titula koju Društvo može dodijeliti pojedinim fizičkim ili pravnim osobama koje pomažu Društvo u ostvarivanju njegovih ciljeva. Pomažući članovi nisu članovi Skupštine.

Vatrogasni podmladak

su djeca uzrasta od 6 do 18 godina života i to:
– vatrogasni pioniri uzrasta od 6 do 12 godina života
– vatrogasni omladinci uzrasta od 12 do 18 godina života.

Članovi vatrogasnog podmlatka se primaju i vaspitavaju da nakon navršenih 18 godina života postanu operativni članovi. Članovi vatrogasnog podmlatka ne smiju se angažovati u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara i neposrednim akcijama pružanja pomoći u elementarnim i drugim nesrećama. Vatrogasni podmladak koji pristupi u članstvo Društva po ličnoj želji i pristanku roditelja ili zakonskog staratelja, ima pravo da se samostalno organizuje kroz radionice, sekcije i klubove, te da kroz predstavnička i zastupnička tijela kreira svoje programe, i aktivnosti i promoviše svoje interese u Društvu. Uz komandira podmlatka članovi vatrogasnog podmlatka mogu učestvovati i u vatrogasnim takmičenjima, sportskim, kulturnim, zabavnim i drugim manifestacijama, kao i njima primjerenim svečanim događanjima kojima pridonose ostvarivanju ciljeva Društva.