Prava članova

 • da učestvuju u radu i aktivnostima Društva
 • da se slobodno kandiduju, biraju i predlažu druge članove za bilo koji organ Društva u skladu sa Statutom ili drugim pravilnicima Društva
 • da se osposobljavaju i usavršavaju za aktivan rad u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici
 • da učestvuju u svim aktivnostima Društva
 • da učestvuju u svim manifestacijama, druženjima, akcijama i drugim događanjima koja organizuje Društvo, kao i u njihovoj pripremi i osmišljavanju
 • da svojim prijedlozima, idejama i inicijativama učestvuju u pripremi i izvršenju programa rada
 • da budu izviješteni i informisani o svim bitnim pitanjima za Društvo
 • da nose vatrogasnu odjeću s pripadajućim obilježjima i priznanjima
 • da imaju pravo koristiti se cjelokupnom imovinom Društva u cilju postizanja statutarnih ciljeva Društva i ostvarenja Programa rada Društva
 • da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Društva
 • da ostvaruju i imaju i druga materijalna i nematerijalna prava koja su propisana zakonskim propisima, pravilima vatrogasne službe, Statutom, te pobliže utvrđena i uređena drugim pravilnicima ili odlukama Društva.

Odgovornost članova

Odgovornost članova se utvrđuje posebno zbog:

 • neizvršavanja ili odbijanja izvršavanja naredbe Komandira,
 • samovoljnog udaljavanja iz jedinice ili prilikom obavljanja određene zadaće, povrede službene tajne, zloupotrebe službenog položaja ili uniforme,
 • netačnog izvještavanja ili prikrivanja službenih isprava, knjiga i spisa,
 • nemarnog odnosa prema ljudima ili povjerenoj imovini,
 • neprimjerenog ponašanja, klevetanja ili vrijeđanja organa Društva, Komandira ili drugih članova Društva i
 • svakog drugog postupka koji ometa obavljanje dužnosti ili postavljenog zadatka
 • tri neopravdana izostanka sa sastanka ili druge aktivnosti (izriče se mjera
  opomena)
 • više od tri neopravdana izostanka sa sastanka ili druge aktivnosti bez
  opravdanog razloga (izriče se mjera isključenje).

Kazne operativnim članovima Društva

Kazne operativnim članovima Društva se utvrđuju u zavisnosti od njihove
odgovornosti, a mogu biti:

 • opomena (pismena ili usmena) u slučaju neopravdanog izostanka sa više od 50% od ukupnog broja časova obuke u toku jedne godine
 • ukor u slučaju tri neopravdana izostanka sa obuke u toku jedne godine
 • privremeno udaljavanje iz Društva u slučaju četiri neopravdana izostanka sa obuke u toku jedne godine

Dužnosti članova

 • pridržavanje i provođenje odredaba Statuta i drugih općih akata Društva
 • aktivno učestvovanje u provedbi usvojenih aktivnosti iz programa i plana rada Društva
 • odazivanje pozivu za obavljanje vatrogasnih službenih dužnosti, kao što su: učestvovanje u gašenju požara ili u drugim intervencijama, intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda, dežurstva, vježbe, vatrogasna takmičenja, kontrole, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, obuke, smotre, i sl.
 • propisno i stručno primjenjivanje, razvijanje i sistemsko usavršavanje vatrogasne djelatnosti
 • čuvanje i izgrađivanje međusobnih kolegijalnih odnosa, razvijanje međusobnog povjerenja i unaprjeđivanje kvaliteta rada u Društvu i vatrogasnim organizacijama
 • čuvanje ugleda vatrogastva, Društva i svog ličnog ugleda u svakoj prilici
 • čuvanje službene i poslovne tajne
 • čuvanje i održavanje vatrogasne tehnike i opreme, te drugih materijalnih
  sredstava Društva
 • nošenje propisane vatrogasne uniforme ili radne odjeće tokom provođenja svih oblika aktivnosti u vatrogastvu, a prilikom gašenja požara i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i druge propisane zaštitne odjeće i opreme
 • obavljanje vatrogasne službe savjesno, požrtvovano i disciplinovano
 • pravovremeno, savjesno i odgovorno izvršavanje povjerenih poslova, zadatke i obaveza iz djelokruga rada Društva
 • prenošenje iskustva, vještina i znanja drugim članovima Društva, a posebno pripadnicima vatrogasnog podmlatka
 • prijavljivanje svake promjene adrese stanovanja, broja telefona i drugih bitnih podataka za Društvo Sekretaru Društva
 • ostale dužnosti koje se obavljaju po naredbi ili nalogu nadređenih.

Članovi su dužni pokazivati inicijativu, savjesnost, požrtvovanje, odlučnost,
odvažnost, hrabrost, disciplinu, poštenje, kolegijalnost i izdržljivost, a kada je to potrebno, prilikom gašenja požara i spašavanja ljudi iz neposredne opasnosti, žrtvovati i sebe. Zato svaki član svojim vladanjem, principijelnošću i pravilnim odnosom uvijek i na svakom mjestu treba djelovati primjerom za mlađe i ostale članove Društva.

Kazne članovima Društva

Kazne članovima Društva se utvrđuju u zavisnosti od njihove odgovornosti, a
mogu biti:

 • opomena (pismena ili usmena)
 • ukor
 • smjenjivanje s dužnosti
 • opomena pred isključenje ili brisanje iz članstva
 • privremeno udaljavanje iz Društva
 • prestanak članstva u Društvu

Kaznu opomena (pismena ili usmena) može izreći i komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice određenim vatrogascima pred svim članovima vatrogasne jedinice. Ukoliko se vatrogasac ne ponaša u skladu sa propisanim pravilima na određenoj manifestaciji, dežurstvu ili intervenciji, te kasni na dežurstvo i nakon izrečene opomene, komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice mu izriče javnu opomenu (pismena ili usmena), a u slučaju ponavljanja pogreške ima pravo udaljiti vatrogasca sa zadatka/intervencije/dežurstva.

Ukoliko se članu Društva u 12 mjeseci više od dva puta izrekne kazna opomena (pismena ili usmena) ili ukor, tada mu se izriče kazna opomena pred isključenje ili brisanje iz članstva. Ako se i nakon toga istom članu u roku od šest mjeseci izrekne bilo koja kazna iz ovog člana, tada mu se izriče kazna prestanak članstva u Društvu.