VATROGASNA JEDINICA

DOBROVOLJNA VATROGASNA JEDINICA

U svom sastavu Društvo ima dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu, veličine voda, sa ličnom i materijalnom formacijom i planovima zaštite od požara Grada, odnosno Kantona, a po raspolaganju, kadrovskim, materijalnim i drugim uslovima koji su potrebni za rad jedinice. Sva pitanja se rješavaju u dogovoru sa organom uprave civilne zaštite Grada, odnosno Kantona. Organizacija, sastav i način rada dobrovoljne vatrogasne jedinice utvrđuje se u skladu sa Zakonom, Planom zaštite od požara Grada ili Kantona. Dobrovoljna vatrogasna jedinica osposobljava se za gašenje požara i zaštitu od požara, po pravilu, na šumama i šumskom zemljištu, na poljoprivrednim zemljištima, stambenim, privrednim i javnim objektima i prevoznim sredstvima. Osnivanje i rad dobrovoljne vatrogasne jedinice vrši se pod neposrednim nadzorom i uputama Službe civilne zaštite Grada Zenica.

Poslove iz nadležnosti dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu obavljati dobrovoljni vatrogasci koji ispunjavaju uslove iz Zakona. Vatrogasna jedinica ima ličnu i materijalnu formaciju. U ličnoj formaciji dobrovoljne vatrogasne jedinice utvrđuje se brojčani sastav jedinice. U materijalnoj formaciji utvrđuje se vatrogasna oprema, tehnička i druga sredstva koja jedinica treba da ima. Ličnu i materijalnu formaciju dobrovoljne vatrogasne jedinice utvrđuje Upravni odbor, na prijedlog Komandira dobrovoljne vatrogasne jedinice, a u saradnji sa Službom civilne zaštite i Profesionalnom vatrogasnom jedinicom Grada Zenica.

Operativni član – vatrogasac u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici može biti lice koje ispunjava sljedeće uslove:

  • da nije mlađi od 18 godina i stariji od 50 godina
  • da je duševno i tjelesno zdrav
  • da je fizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
  • da ima položen ispit za vatrogasca.
Prijava