Novi članovi

Društvo čine građani koji imaju svojstvo člana Društva, kao i pravna lica koja se učlane. Članovi Društva su ravnopravni. Fizička lica, kao članovi Društva, učestvuju u radu i ostvaruju svoje aktivnosti direktno, a pravna lica kao članovi Društvo učestvuju u radu i aktivnostima, preko svojih predstavnika.

Odnosi između članova svih kategorija članstva temelje se na međusobnom poštivanju, stručnoj pomoći i saradnji, prijateljstvu, povjerenju, dostojanstvu, te na utvrđenoj hijerarhiji Društva.

Za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i zadataka vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica, Društvo se učlanjuje u Saveze i druge oblike organizovanja.

Svako lice, odnosno stanovnik sa područja djelovanja Društva, može postati član Društva pod sljedećim uslovima:

  • da izrazi želju da postane član Društva
  • da podnese pristupnicu za prijem u članstvo
  • da prihvata prava, dužnosti i obaveze utvrđene Statutom
  • da ispunjava Zakonom propisane uslove.

Društveno-pravna lica sa područja Federacije BiH mogu postati pomažući članovi Društva.

Članovi Društva ne mogu biti lica:

  • kojima je izrečena mjera bezbjednosti i zabrane istupanja, dok ta zabrana traje
  • koja su osumnjičena ili osuđivana za zločine protiv čovječnosti
  • koja pripadaju organizacijama koje su od strane međunarodnih organizacija ili organa Bosne i Hercegovine definisane kao organizacije koje svojim programskim ciljevima narušavaju ljudska prava i slobode.

Stupanje u članstvo je slobodno i vrši se na dobrovoljnoj osnovi. Za stupanje u članstvo se podnosi aplikacija/pristupnica na propisanom obrascu uz koju prilaže kopiju diplome o završenoj srednjoj školi i CIPS. Novi član se može upisati, odnosno uvrstiti u onu kategoriju članstva za koju ispunjava uslove određene Statutom. Inicijativu i prijedlog za učlanjivanje pomažućih članova i podmlatka mogu dati i druge pravne i fizičke osobe, te roditelji, škole i druge organizacije mladih.

U članstvo se može primiti aplikant samo ako su ispunjeni svi uslovi za prijem. Aplikacije/pristupnice se predaju Sekretaru Društva, koji provjeraje da li su ispunjeni svi uslovi za prijem, o čemu odmah obavještava aplikanta.

Nakon popunjenje aplikacije, aplikant se upućuje i obaviještava o terminu obuku za zvanje vatrogasac.

Prijava