Historija od davne 1900. godine do danas...

Kroz dugu historiju ljudskog društva, ovisno o stepenu civilizovanjog razvoja, ljudi su se u praiskonskom nastojanju da pobijede vatrenu stihiju dovijali na razne načine i iznalazili razna riješenja. U borbi za spašavanje života i imovine bilo kao pojedinac ili spontane grupe najčešće su gubili bitke. Iz takve realnosti življenja tokom 19-og vijeka, u procesu krupnih revolucionarnih promjena otpoćetih industrijalizacijom, širom Evrope afirmisana je ideja pojačanog organizovanja vatrogastva u formama vatrogasni grupa, jedinica, četa i tome slično. U istoriskim prilikama preobražaja Zenice pod uticajem Austo-ugarskog društvenog poretka, ona dobiva značaj jednog od vodećih industriskih gradova.

1900.

Kao Društvo opšteg karaktera s ciljem preventivnog djelovanja protiv vatrene stihije davne 1900-te godine osniva se Dobrovoljno vatrogasno društvo grada Zenice i tom prilikom ustanovljavaju pravila i formiraju se organi (odbor i počasni sud). Društvo od osnivača dobiva vatrogasnu opremu, sprave i inventar neophodan za ostvarenje vatrogasne funkcije koja će ostati u upotrebi do 1950. godine. Finansira se iz prihoda gradske opštine Zenica iz priloga građana utemeljivaća i podurpirućih članova. Od osnivanja pa do kraja Austrougarske vladavine Društvo broji između 20 – 35 izvršujućih članova odraslih muških osoba.

U tom periodu Društvo djeluje na gašenjima požara ne samo na podrućju opštine Zenica nego i drugim mjestima.

Nabrojat ćemo neke:

 • Veliki požar u Zukića mahali 1902. godine
 • Katastrofalni požar u travniku 1903. godine
 • Požar u Visokom 1912. godine
 • Veliki požar na Jaliji 1916. godine
 • Požar u dijelu grada Kočeva 1917. godine
 • Veliki požar u Žepču 1917. godine
kuca u pozaru

Time počinje prepoznatljiva i nadasve poštovana vatrogasna tradicija organizovanih grupa, hrabrih, plemenitih i požrtvovnih građana odani svom humanom a ujedno i opasnom pozivu nakoji se opredjeljujuju svojom dobrovoljnošću i zakletvom.

1918. - 1941.

Na osnovama naslijeđenim iz austrougarskog perioda Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica nastavlja svoj rad i djelovanje i u starojugoslovenskom periodu odnosno između dva svjetska rata (1918. – 1941.). U tridesetim godinama 20-og vijeka (1933. godine) donošenjem zakona o organizaciji vatrogastva, vatrogasna djelatnost dobiva javno pravilni karakter. Pod nazivom “Dobrovoljna vatrogasna četa Zenica” usklađena sa zakonom bilježi nagli razvoj.

Podpomognuto Vatrogasnom zajednicom tadašnje Drinske banovine, gradskom opštinom u građanima, u prvom redu zanatlijama i trgovcima, Društvo je na temeljima porušenog vojničkog logora dobrovoljnim radom izgradilo vatrogasni dom i time stvorilo uslove za unaprijeđenje svojih aktivnosti. Povodom obilježavanja otvaranja doma na velikočanstvenom, dotada neviđenom sletu vatrogasci osim spremnosti za primarne zadatke izkazuju lične talente u kulturnom i sportskom pogledu. Potom će, vremenom Društvo postati glavni nosilac i organizator mnogih kulturnih, sportskih i prosvjetni aktivnosti i događaja u gradu.

U ovom periodu Dobrovoljna vatrogasna četa bilježi potpunu popunjenost sastava redovni izvršujućih članova i znatan broj potencijalnih kandidata za vatrogasne dužnosti. U gradu djeluje i industriska vatrogasna društva, ali oni su uglavnom svoje aktivnosti orjentisali na krug preduzeća. Svi zajedno usko sarađuju i međusobno pomažu na intervencijama spašavanja imovine i života u akcijama protiv požarne zaštite od drugih elementarnih nepogoda i nesreća. Ostvaruje se tjesna i plodotvorna saradnja sa građanima u vidu pomaganja pri gašenjima požara, učestvovanja u kulturno-zabavnim programima i masovnim prisustvom javnim predavanjima o vatrogastvu. Odavde će se razviti ideja o civilnoj zaštiti i samozaštiti kao širokom frontu građana u čemu Društvo ima glavne uloge u edukativnom smislu.

U ovom periodu Društvo se finansira skromnim sredstvima dotiranim od gradske opštine, dobrim dijelom sredstava Vatrogasne zajednice Drinske banovine a najvećim dijelom iz članarine, priloga građana, tadašnjih preduzeća, sportskih društava i stvaranjem prihoda svojim kulturno zabavnim aktivnostima. Ubrzo grad Zenica kao i cijela tadašnja Jugoslavija bivaju zahvaćeni ratnim vihorom sa svim strahotama i nedaćama koje rat sobom donosi. Zbog industriske proizvodnje iz djelatnosti željezare i rudnika, a i drugi resursa Zenica je podpala pod okupacoinu vlast koja donosi i nove administrativne podjele radi uspostavljanja okupacionog sistema s ciljem ostvarenja poretka fašističke Njemačke. U tom periodu zbog zabrane rada raspadaju se mnoga društva i organizacije u gradu. Zbog svog opštve društvenog karaktera Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica ne biva zabranjeno i nastavlja svoj rad i djelovanje tokom čitavog ratnog perioda u zavisnosti od cjelokupnih prilika tog vremena.

Iskreno privrženi svemu zavičajnom i sa visokom izgrađenom sviješću o zaštiti svoga grada, vatrogasci se sa već duboko ukorijenjenom četrdesetgodišnjom tradicijom stavljaju u poziciju narodne zaštite. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica nastavlja svoje djelovanje na polju vatrogasne aktivnosti i na odklanjanju posljedica ratnog stanja nastali iz bombardovanja, havarija i rušenja. Tokom ratnog stanja preventivno se obučavaju i vatrogasci i građani pa tako Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica poprima ulogu organizatora Narodne civilne zaštite. Od samog početka okupacije rađa se i raste pokret otpora izražen u ustanku naroda koji kroz narodno oslobodilački pokret prerasta u oružanu borbu. Pripadnici društva od samog početka okupacije kao i većina građana svojim pasivnim odnosom se distanciraju od okupacione vlasti i u ideji antifašizma izražavaju svoju opštu podršku narodnooslobodilačkom pokretu. Bilo kroz ilegalan rad bilo kao aktivni učesnici narodnooslobodilačke borbe u sastavu partizanski jedinica. Treba naglasiti da su pripadnici društva u ovom periodu svesrdno učestvovali na gašenjima požara izazvanih djelovanjem okupaciskih snaga dok su kao svojevrstan vid podrške narodnooslobodilačkom pokretu ostajali suzdržani u gašenjima požara izazvanih diverzionim akcijama partizanskih snaga.

1945. - 1948.

Kao vid osvete prema vatrogascima okupatori su, na kraju rata pri povlačenju, razrušili vatrogasni dom koji su inače tokom ratnog stanja više puta zauzimali i odnosili svu opremu ostavivši iza sebe samo dvije vatrogasne pumpe. Nakon oslobođenja Zenice u vremenu obnove i pregalaštva istorijski definisanom kao socijalistički preobražaj, vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva pristupaju aktivnijem djelovanju na razvoju vatrogastva i ostvarivanju širih društveni interesa. Ekspanzijom industrijalizacije mijenja se fizionomija grada. Jačanjem urbanizacije Zenica prerasta u grad srednje veličine sa svim obilježima u stepenu razvijenosti privrede, zanastva, trgovine te komunalne, obrazovne i upravno administrativne funkcije.

Oblast vatrogastva reguliše se novim zakonom i propisima pa je tako 1946. godine formiran vatrogasni vod narodne milicije koji porima profesionalnu funkciju i kome će uz svesrdnu pomoć i podršku Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica ustupiti vatrogasni dom sa vatrogasnim priborom i opremom. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica svoj rad i djelovanje saobražava sa zakonom o dobrovoljnim društvima.

Vatrogasna četa dosljedno i dalje izvršava svoje vatrogasne funkcije a uporedo s tim primajući nove članove, razvija i edukativnu funkciju osposobljavanja za izvršujuće članstvo sa svim pravima vatrogasca. Razvija društveni život u svim vidovima formiranjem kulturnih, prosvjetnih, sanitetski, dramskih, muzički, folklorni i sportski sekcija. Nosioci aktivnosti su stariji iskusni članovi sa izuzetnim znanjem i velikim untuzijazmom. Iz ovih aktivnosti Društvo organizovanjem javnih manifestacija prikuplja značajna sredstva za nabavku opreme i inventara bez kojih su ostali po oslobođenju. Pored protivpožarnih aktivnosti članovi društva učestvuju u radnim akcijama na obnovi i izgradnji društvene zajednice. Dostojanstveni, vrijedni i časni stiču i uživaju sve veći ugled i simpatije građana i zahvaljujući tome, stalno unapređuju svoje organizovanje i aktivnosti postaju nezaobilazan faktor društvene stvarnosti i razvoja grada.

1949. - 1950.

1949. godine Društvo organizuje godišnju skupštinu na kojoj sumiraju dotadašnje aktivnostima, usvaja pravila zasnovana na Zakonu o dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Time i tada će se utemeljiti da je Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica organizacija građana za odbranu državne, društvne, privatne imovine i života građana od požara, elementarni nepogoda i katastrofa. U toj doktrini i na tim principima Društvo djeluje i danas.

Te godine organizovana je i po posebnim do tada ne viđenom programu realizovana “VATROGASNA NEDELJA” događaj koji u historiji ovog grada zauzima značajno mjesto. U okviru ove manifestacije osnovana su još tri dobrovoljna vatrogasna društva (Tetovo, Janjići i Nemila). Svoje uspješno djelovanje započeto u poslije ratnim godinama Društvo je prvenstveno snagom svoga članstva njegovanjem vatrogasne tradicije i discipline nastavilo i dalje usmjeravajući svoje aktivnosti na potpunije ostvarenje svoje uloge. U tim godinama Društvo broji 60 aktivni članova, 12 žena i 30 pionira.

1950. - 1960.

Društvo nije imalo prostorije sve do 1958. godine. Međutim ubrzo, planom izgradnje Metaluškog instituta ostaju i bez dotadašnjeg doma. Šezdesete godine se pamte po veoma teškim okolnostima i zapostavljaju ove djelatnosti od strane društvene zajednice. Motivisani postignutim uz podršku građana sa velikim entuzijazmom svojih članova a sa manjom podrškom vladajućih gradskih struktura, ali sa još većim samoprijegorom i upornošću društva nastavlja rad i djelovanje. U protivpožarnim aktivnostima uglavnom u saradnji sa Profesionalnom vatrogasnim društvima ali redovno vrši smotre i javne vježbe kojim potvrđuje svoju spremnost i osposobljenost.

1970. - 1990.

Do svojevrsne ekspanzije razvoja Dobrovoljnog vatrogastva dolazi u periodu od 1973. godine pa nadalje. Saobražajući svoj rad i djelovanje sa novim zakonima i propisima Društvo donosio statut kao glavni pravni akt kojim uređuje svoj cjelokupan rad i djelovanje. Statutarnim promjenama dobiva novi naziv “VATROGASNO DRUŠTVO ZENICA” pod kojim ostaje do kraja 1990. godine.

Za ovaj period djelovanja karakteristično je proširenje edukativne aktivnosti na školsku djecu i omladinu čiji se rezultati manifestuju obilježavanjem dječije nedelje.

1990. - 1995.

1990-tu godinu Društvo je obilježilo jubilarnu – 90 godišnjicu kontinuiranog rada, djelovanja i postojanja. Tada broji ukupno 119 članova aktivnog i rezervnog sastava te vatrogasnog podmatka te 44 pomažuća člana. Pored redovni aktivnosti, kao obilježavanju jubileja po posebnom programu, Društvo je ostvarilo zapažene razultate i kao domaćin organizator i kao učesnik na zonskom takmičenju na kome su učestvovale 42 ekipe zeničke regije, sa 504 takmičara u 12 vatrogasnih disciplina. Ekipe društva su osvojile prva i druga mjesta u sve tri konkurencije (seniorska, omladinska i pionirska). I kao neumitnom pravilu okretanja historiskog točka nad ovim gradom, kao i nad cijelom BiH ponovo će se nadviti zloslutni oblak olujnih vremena.

Zenica tada još uvijek nije bila grad u kojem rat bijesni u punoj snazi brutalnosti ali se osjećala njegova prijeteća brzina. U novonastaloj situaciji Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica svu raspoloživu opremu ustupa Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici radi stavljanja u funkciju odbrane. U funkciju odbrane se stavlja i većina članova društva.

2006. - 2010.

Nakon završetka odbrabmeno-oslobodilačkog rata (1992. – 1995.) tačnije 03.03.2006. godine na inicijativu općine Zenica održana je obnoviteljska skupština na kojoj su formirani organi (skupština, upravni i nadzorni odbor i sud časti), usvojen plan i program rada i utvrđeni uslovi za prijem novi članova društva. Pored ostalih primarna djelatnost društva je obuka članova za zvanje vatrogasac koja se po utvrđenom planu i programu obavlja u kontinuiranim ciklusima kroz praktične vježbe i teoretska predavanja stručnih predavača i instruktora. Nastavljajući svoj rad i djelovanje u obnovljenom periodu učestvovali su u saradnji sa Profesoinalnom vatrogasnom jedinicom na gašenjima nekoliko veliki požara među kojima ističemo požar na Zmajevcu, u mjestu Vrtline na lokalitetu Gornje Gračanice, veliki požar na objektima DP MARKETA i AUTOREMONTA na kojima su pokazali izuzetno visok stepen spremnosti, osobljenosti i hrabrosti.

dobrovoljno vatrogasno drustvo

Redovno i u punim kapacitetima učestvuju u svim komunalnim akcijama grada na sprovođenju ekološki mjera čišćenja infrastrukture grada, odpadnih deponija, korita rijeka i drugim brojnim akcijama interventnog i humanog karaktera.

dobrovoljno vatrogasno drustvo zenica

U okviru programske obuke u periodu 2006. – 2010. godina je obućeno i položilo ispit za zvanje “vatrogasac” ukupno 48 mladih dobrovoljaca od kojih je 15 zasnovalo stalni radni odnos u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica njeguje sportsku kulturu a ostvaruje bliske odnose saradnje sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima na teritoriji Zeničko – dobojskog kantona i šire. Ostvarivarena je i uspjesno se odvija saradnja sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Austrije, Švicarske i Mađarske a na izvjestan nacin i republike Francuske u okviru koje je pod pokroviteljstvom Francuske ambasade izvedena petodnevna obuka tehnike pružanja pomoći pri saobračajnim nezgodama. Obuku su izveli instruktori vatrogasci za Međunarodne hitne slučajeve iz Francuske nakon koje je 10 članova dobilo odgovarajuće certifikate. Društvo ima svoje prostorije u koje je ponovo uselilo 2007. godine i koje je obnovilo vlastitim snagama.

2010. - 2018.

Posebnu spremnost i hrabrost članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva su iskazali u aktivnostima vezanim za sprečavanje i otklanjanje posljedica od poplava 2010. i 2014. godine te gašenju šumskih požara 2012 godine.

Finansira se iz sredstva Grada Zenica i dijelom iz sredstava dobivenih vlastitim radom.

U toku višedeceninskog postojanja rada i djelovanja društvu su u svakom razdoblju dodjeljivanja značajna visoka vatrogasna priznanja i nagrade.
S čašću i ponosom nabrojat ćemo samo neke:

1912.
Nagrada Zemaljske vlade posadama društva za gašenje požara u Visokom
1917.
Visoko priznjanje vatrogasne zajednice Drinske Banovine za cjelokupne Aktivnosti
1936.
Visoko priznanje Vatrogasnog saveza Kraljevine Jugoslavije
1953.
Spomen diplome od Sreskog Vatrogasnog saveza za ukupne aktivnosti
1955.
“Vatrogasna zvijezda prvog stepena” od Vatrogasnog saveza Jugoslavije za posebne usluge
1964.
“Vatrogasna zvijezda drugog stepena” od Vatrogasnog saveza BiH
1964.
“Zlatna spomen medalja” Vatrogasnog saveza Čehoslovačke
1966.
Diploma Vatrogasnog saveza BiH
1969.
“Povelja” Vatrogasnog saveza BiH
1990.
“Zlatna značka sa poveljom” za izvanredan doprinos i rad
1990.
“Vatrogasna zvijezda prvog stepena” od Vatrogasnog saveza Jugoslavije za naričite usluge
1990.
“Orden republike sa bronzanim vijencem”
2009.
Priznanje Državnog sindikata vatrogasaca Mađarske za međunarodnu saradnju
2010.
Priznanje Osiječko-baranjske županije
2010.
Zahvalnica Općinskog štaba civilne zaštite Zenica
2010.
Zahvalnica Vatrogasnog saveza Kantona Sarajevo za učešće na 42. susretima vatrogasaca
2011.
Zahvalnica Crvenog križa općine Zenica
2012.
Pohvala Kantonalnog štaba civilne zaštite ZDK
2015.
Zahvalnica Grada Zenica za učešće na zajedničkoj pokaznoj vježbi “ODGOVOR 2015“
2015.
Pohvala Gradskog štaba civilne zaštite Zenica
Postignuti rezultati na vatrogasnim i drugim takmičenjima:
 • II mjesto u malom nogometu – Zenica 2010. godina
 • II mjesto u malom nogometu – Zenica 2011. godina
 • II mjesto na takmičenju sa ručnom štrcaljkom – Budimpešta (HU) 2011. godina
 • III mjesto na takmičenju sa ručnom štrcaljkom – Budimpešta (HU) 2012. godina
 • I mjesto u malom nogometu – Zenica 2013. godina
 • II mjesto na takmičenju sa ručnom štrcaljkom – Petlovac (HR) 2015. godina
 • III mjesto u malom nogometu – Zenica 2016. godina
 • III mjesto u malom nogometu – Tešanj 2016. godina
 • III mjesto u utrci vatrogasna štafeta – Visoko 2017. godina
 • III mjesto u navlačenju konopca – Visoko 2017. godina
 • I mjesto u igranju šaha – Jelah 2018. godina
 • III mjesto u navlačenju konopca – Jelah 2018. godina
 • II mjesto u malom nogometu – Tešanj 2018. godina
 • III mjesto u malom nogometu – Tavankut (SRB) 2018. godina

Povodom obilježavanja 110. godina postojanja i rada Društva potpisana je Povelja o prijateljstvu sa Dobrvoljnim vatrogasnim društvom Beli Manastir – Hrvatska.

Nosioci visokih nagrada i priznanja su i mnogi pojedini članovi.

U proteklim godina kao članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva smjenjivale su se generacije i generacije a koje su razvijajući vatrogastvo davali sopstveni doprinos svome gradu i društvenoj zajednici. Mnogi od njih su u ovoj humanoj i opasnoj djelatnosti posvetili čitav svoj radni vijek a neki i životni vijek. Mnogi odavno nisu među živima ali su kao časni uzori u svojoj plemenitosti i hrabrosti i danas ovdje s nama. Napomenimo i sjetimo se da je prvi predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva bio Alkadić Esad tadasnji načelnik općine i to od osnivanja do 1908. godine. U tradiciji društva sve do 1949. gradonačelnici su bili istovremeno i predsjednici društva.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica, danas sačinjavaju stasali mladi momci i djevojke koji na temeljima višedecenijske tradicije dosljedno nastavljaju razvijati vatrogastvo i djelovati na principima dobrovoljnosti, jednako plemeniti, humani, hrabri, odvažni i stručni kao i njihovi predhodnici, afirmirajuci autohtonost i autetničnost kroz vijekove građenog i postojanja načina življenja u Zenici. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica u svom sastavu ima dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu koju čine operativni članovi Društva ženskog i muškog pola sa položenim ispitima za vatrogasca i rukovodioca akcije gašenja požara.