Organi Društva

Skupština

Skupština Društva je najviši organ upravljanja Društva.

Predsjednik Skupštine:
Ibrahim Serdarević

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine.

Predsjednik Upravnog odbora:
Harun Kahvedžić

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu svih akata Društva, kontrolu zakonitosti materijalno-finansijskog poslovanja, kontrolu zakonitosti odluka i zaključaka Upravnog odbora i kontrolu primjene ovog Statuta i drugih akata.

Predsjednica Nadzornog odbora:
Sanela Serdarević.

Sud časti

Sud časti utvrđuje odgovornosti članova Društva.

Predsjednik Suda časti:

Komandir

Komandir rukovodi radom Dobrovoljne vatrogasne jedinice i obavlja operativne poslove i zadatke u sklopu vatrogasne djelatnosti Društva.

Komandir DVJ: Adis Ćostović

Sekretar

Sekretar obavlja sve administrativno-tehničke poslove i zadatke za potrebe Društva.

Sekretar: Adnan Ćukle